اصلاح آسیب‌پذیری دور زدن احراز هویتِ SAP پس از ۳ سال!
via Asis